"Không tai nạn, không sự cố, giảm bệnh nghề nghiệp"

"Không tai nạn, không sự cố, giảm bệnh nghề nghiệp"

Các đồng chí lãnh đạo  kiểm tra công tác an toàn lao động tại nhà máy

Cụ thể, song song với việc thúc đẩy huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ, Công ty đang tập trung trọng tâm vào việc nhận diện rõ nguy cơ và đề ra các giải pháp thích hợp, kịp thời đối với từng công trình, từng vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố trong sản xuất, sự cố thiên tai, cháy nổ. Yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ theo nguyên tắc 4 tại chỗ, phương án phải được phổ biến đến tất cả các tập thể và cá nhân có liên quan, thực hành diễn tập các tình huống điển hình. Mỗi đơn vị cần phải chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc tự kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc kiến nghị của các đoàn kiểm tra để hoạt động kiểm tra không mang tính hình thức, chiếu lệ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kiểm tra chéo, chấm điểm công tác ATVSLĐ giữa các đơn vị thành viên TKV theo chỉ đạo của Công ty…